Bojíte se? Zvládneme to!

BLOK VZDĚLÁVÁNÍ
BOJÍTE SE? ZVLÁDNEME TO.

Sebevědomý a kreativní učící knihovník v roli průvodce světem reality i fantazie v síti českých knihoven je základem pro vzdělanou občanskou společnost.
Garantky:
Dagmar Kučerová (Městská knihovna Louny) a Jana Linhartová (Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem)

První blok 13.40 – 15.10

13.40 – 14:00

(Ne)zbytnost meziresortní spolupráce – Kateřina Valachová

Anotace:
Pohled bývalé ministryně školství na vzdělávací roli knihoven ve 21. století a jejich nezbytnost pro českou společnost. Je nutná spolupráce s dalšími resorty a aktéry působícími v oblasti celoživotního vzdělávání? Budou knihovny univerzitami 2. věku? Jak jejich vzdělávací roli může využít státní správa? Na tyto i další otázky vám odpoví v odpoledním bloku exministryně školství a další přednášející.
Medailonek:
Kateřina Valachová – právnička a legislativkyně v oblasti ústavního, správního a školského práva, ředitelka pobočky Brno, Za sklem, o. s. zabývající se ochranou práv dětí se zdravotním postižením, bývalá místopředsedkyně Legislativní rady vlády a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

14.00 – 14.20

Zařazení sítě knihoven do školské legislativy je (ne)možné – Jana Zapletalová

Anotace:
Knihovna jako podpora pro pedagogy, žáky a rodiče při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Co přinesla vyhláška č. 27/2016 Sb., do vzdělávání žáků se SVP. Jak může knihovna podpořit šíření pomůcek a práci s nimi.

Medailonek:
Jana Zapletalová – bývalá poradkyně ministryně školství, zakladatelka EDUkliniky Praha, místopředsedkyně Asociace školních psychologů, ředitelka pracoviště Praha, Za sklem o.s. Je spoluautorkou vyhlášky č. 27/2016 ke společnému vzdělávání a v současné době se podílí na pilotním ověřování projektu Databáze učebních pomůcek při SVKUL.

14.20-14.40

Spolupráce Národního pedagogického institutu ČR se sítí knihoven ČR – Ivo Jupa, Klára Bezděková

Anotace:
Národní pedagogický institut České republiky a knihovny mají ve své podstatě podobné poslání. Podporovat děti i dospělé ve vzdělávání. Prezentace nastíní konkrétní okruhy činností, kterým se Národní pedagogický institut České republiky věnuje s ohledem na možnosti budoucí vzájemné spolupráce s knihovnami.
Medailonky:
Mgr. Ivo Jupa v současné době působí jako ředitel Národního pedagogického institutu České republiky. Během své bohaté profesní minulosti spoluzaložil a vedl organizaci AISIS o.s. zaměřenou na vzdělávání učitelů a rovné příležitosti dětí. Je zakladatel společnosti CSR consult s.r.o. /dnes Innovation Footprint/, zaměřující se na tvorbu koncepcí a projektů naplňujících koncept společenské odpovědnosti firem. Působil jako ředitel odboru na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, kde byl zodpovědný za programování a implementaci strukturálních fondů EU ve vzdělávání, vědě a výzkumu pro ČR. Jako zástupce ČR zasedal ve Výboru pro vzdělávání Rady Evropské unie. Je také autorem konceptu DMS, umožňujícího vybírat dárcovské příspěvky prostřednictvím mobilních telefonů.
Mgr. Klára Bezděková je náměstkyní ředitele Národního pedagogického institutu České republiky. Významnou část profesního života se věnovala podpoře a rozvoji dalšího vzdělávání, stála u tvorby zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a vzniku a implementace Národní soustavy kvalifikací. V minulosti řídila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy útvary s tematikou dalšího vzdělávání (dospělých), profesní přípravy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a neformálního vzdělávání mládeže. V uvedených oblastech zastupovala Českou republiku v zahraničí (EK, OECD, ENTEP).

14.40-14.50

Možnosti čerpání finančních prostředků z MŠMT – Ing. Bc. Simona Marešová

Anotace:
Příspěvek představí některé možnosti čerpání finančních prostředků z programů vyhlášených MŠMT na aktivity realizované při spolupráci knihoven a škol při propojování formálního a neformálního vzdělávání.
Medailonek:
Je vedoucí oddělení rozvoje dětí a mládeže odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT. Z ekonomického sektoru na čas přesídlila do sektoru kultury, aby mohla zakotvit v oblasti vzdělávání, kde se cítí jako ryba ve vodě.

14.50-15.10

Digitální věk a jeho dopady – Ing. Ľubomír Orság (Cosmotron)

Anotace:

Úvaha na téma digitální věk, jeho dopady na společnost a vzdělávání.

 

15.10 – 15.30  přestávka
 
Druhý blok 15.30 – 17.00
 

15.30 -15.50

Na cestě ke společenství praxe vysokých škol a knihoven ve vzdělávání – Pavlína Mazáčová

Anotace:
Příspěvek reaguje na potřebu posouvat vize Koncepce rozvoje knihoven a Memoranda o spolupráci mezi MK a MŠMT ČR. Zavítáme do prostoru, v němž se otevřela cesta ke spolupráci Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, oborového akademického pracoviště KISKu a Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V reflexích aktérů budeme hledat odpovědi na otázky, jaké možnosti spolupráce vysokoškolských pracovišť s veřejnými knihovnami otevírá a jaký význam má pro budoucí učitele i učící knihovníky.

Medailonek:
Pavlína Mazáčová – působí jako odborná asistentka na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU, je členkou Ústřední knihovnické rady. Výzkumně i pedagogicky se věnuje informační a mediální gramotnosti a jejich transdisciplinárním přesahům, knihovnické pedagogice, propojování formálního a neformálního vzdělávání a knihovnictví v kulturním kontextu. Důležitá témata přenáší do praxe v dalším vzdělávání knihovníků a učitelů.

15.50 – 16.10

Badatelská akademie Datel (BA-D) v knihovnách – Dana Hádková, Olga Himmelsbergová

Anotace:
Představení vzdělávacího programu pro nadané a přemýšlivé děti, který získal akreditaci MŠMT. Představení projektu BA-D, jeho rozvoje v partnerství s knihovnou a smělá vize spolupráce s dalšími knihovnami.
Medailonek:
Dana Hádková – autorka, zakladatelka, lektorka a ředitelka BA-D, lektorka Hodnotového vzdělávání FIE. Vystudovala PF UK Praha, na čas zběhla do komerce a po návratu k pedagogice se snaží neučit, ale inspirovat a motivovat.
Olga Himmelsbergerová – projektová manažerka, zástupce ředitelky BA-D, lektorka hodnotového vzdělávání, jógy a práce s tělem. Vystudovala FF UK Praha, věnovala se sociální práci se závislými. Jako funkční pedagogický přístup ctí netlačit, ale táhnout příkladem.

16.10 – 16.30

PASažéři v knihovně – Martina Brhelová

Anotace:
Představení regionálního projektu společných aktivit knihovníků a dětí s poruchou Autistického spektra s jejich rodiči, a terapeuty jako příklad dobré praxe, který lze realizovat v knihovnách.

Medailonek:
Martina Brhelová – ředitelka největší Speciální ZŠ se Speciálně pedagogickým centrem v ČR. Je nejen skvělou manažerkou, ale především lektorkou a mentorkou, která umí svou přirozeností nadchnout každého člověka pomáhat bližním. Miluje své syny, vnoučata a své domácí mazlíčky a přitom nezapomíná na své kolegy a žáky, svými slovy umí léčit a svým úsměvem rozdává radost.

16.30 – 16.50

„Czechitas pomáhá“ – Ondřej Čejka, Martina Košanová

Anotace:
Přednáška naváže na dopolední praktický výukový workshop k osvojení digitálních dovedností a představí nutnost změny role knihoven v kontextu k celoživotnímu vzdělávání široké veřejnosti. Czechitas ve svých kurzech motivuje k lepšímu poznání světa informačních technologií a učí tak cíleně získávat digitální kompetence, které budou zanedlouho klíčové pro uplatnění se na trhu práce. Kurzy by bylo možné realizovat v českých knihovnách nejprve pro jejich pracovníky, kteří by díky získaným dovednostem mohli proškolit v základech i běžnou populaci.

Medailonek:
Ondřej Čejka působí v organizaci Czechitas od března roku 2019. Nejprve zastával roli koordinátora tehdy nově vzniklé pobočky v Olomouci a následně se stal Head of Partnership. Od září roku 2020 zastává funkci ředitele organizace Czechitas.
Martina Košanová v současné době tiskovou mluvčí Národní knihovny ČR a ředitelkou Odboru komunikace. Vystudovala mimo jiné Marketing na Newton College, Arts managment a učitelství na University of West Bohemia a Tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Dále působí jako odborný pedagog PR a komunikace na Střední odborné škole prof. Švejcara v Plzni, je ředitelkou Centra španělské kultury a vzdělávání v Plzni, jazykovou redaktorkou a korektorkou, lektorkou dalšího vzdělávání a autorkou několika publikací, např. Tvůrčí psaní ve výuce. Spolupracuje s Diecézní charitou v Plzni na organizaci benefičních projektů a garantuje projekt Udržitelnost v knihovnách. Má ráda výzvy a je to žena činu.

16.50 – 17.00

Diskuze