Odborné sekce

Sdružení knihoven zřídilo a vede osm odborných sekcí, které se věnují důležitým aspektům knihovnictví v ČR (i v zahraničí), sledují aktuální trendy, podílí se na projektech českého knihovnictví, moderují problematiku členským knihovnám. Na činnosti sekcí se podílí členské i nečlenské knihovny. Chcete se také zapojit? Kontaktujte nás na e-mailu sdruk@sdruk.cz nebo se obraťte přímo na předsedu konkrétní sekce, která vás zaujala. A zaujalo-li vás více sekcí, není třeba si vybírat jednu, ale přihlásit se do všech, které vás oslovily.

Sekce pro akvizici

Předseda: Mgr. Daniel Bechný

Sekce pro akvizici (založena 19. 4. 2005 v Tišnově) každoročně pořádá celostátní akviziční seminář pro pracovníky knihoven …

Sekce pro akvizici (založena 19. 4. 2005 v Tišnově) každoročně pořádá celostátní akviziční seminář pro pracovníky knihoven, kteří mají na starost doplňování knihovních fondů, i pro ostatní osoby zajímající se o problematiku nákupu fondu, výměny a darů v knihovnách. Další aktivitou této sekce jsou porady akvizitérů knihoven, které mají nárok na celostátní nebo regionální povinný výtisk.

Aktuálně: Seminář se bude konat 14. – 15. 10. 2021 a je možné jej spojit s 31. Podzimním knižním veletrhem.

Sekce pro bibliografii

Předsedkyně: Mgr. Eva Svobodová

Sekce pro bibliografii (založena v roce 1994) sdružuje zástupce knihoven a institucí ČR zabývajích se bibliografickou činností …

Sekce pro bibliografii (založena v roce 1994) sdružuje zástupce knihoven a institucí ČR zabývajích se bibliografickou činností jako jednou z významných aktivit knihoven v informační společnosti. Svojí činností napomáhá organizaci bibliografické práce a její koordinaci.
Zasedání členů sekce se koná zpravidla 1x ročně v některé z členských knihoven SDRUK (jarní zasedání). Každoročně na podzim je připraveno (střídavě v ČR nebo SR) Sekcí pro bibliografii SDRUK nebo Slovenskou národnou knižnicou – Národným bibliografickým ústavom Martin Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů. 2. 10. 2012 byla při této sekci založena pracovní skupina pro analytickou bibliografii (PSAB). Důvodem byla potřeba obnovit článkovou bibliografii stěžejních periodik a koordinovat tuto činnost mezi krajskými, ústředními oborovými a specializovanými knihovnami.

Aktuálně: 32. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii

Sekce pro historické fondy

Předsedkyně: RNDr. Bc. Iveta Tichá

Sekce každoročně spolupořádá konferenci zaměřenou na historické knižní fondy. Po dvaceti letech trvání dostala …

Sekce každoročně spolupořádá konferenci zaměřenou na historické knižní fondy. Po dvaceti letech trvání dostala konference nový název Bibliotheca Antiqua. Změnil se také sborník z konference, který vyšel v nové grafické úpravě, články byly doplněny o cizojazyčná resumé a sborník byl k dispozici již na konferenci.

V roce 2021 se konference Bibliotheca Antiqua uskuteční ve dnech 3. – 4. listopadu v Olomouci.

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Předsedkyně: Bc. Radomíra Kodetová

Sekce se zaměřuje na vzdělávání konzumentů knihovnických služeb, čtenářů a návštěvníků knihoven. Nicméně vnímá … 

Sekce se zaměřuje na vzdělávání konzumentů knihovnických služeb, čtenářů a návštěvníků knihoven. Nicméně vnímá i vzdělávací potřeby poskytovatelů těchto služeb a vychází vstříc i jejich požadavkům. Pořádá seminář IVU (Informační vzdělávání uživatelů).

 

Sekce pro informační technologie

Předseda: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Sekce SDRUK pro IT především zabývá problematikou digitalizace s přesahem do problematiky dlouhodobého …

Sekce SDRUK pro IT především zabývá problematikou digitalizace s přesahem do problematiky dlouhodobého uchování digitálních dat (digital preservation) a problematikou on-line služeb knihoven. A to jak problematikou digitálních knihoven (s důrazem na Kramerius), tak lokálních portálových řešení (s důrazem na VuFind). Dále se zabývá problematikou on-line identit a plateb ve vazbě na projekt knihovny.cz.

Aktuálně: Zápis – 4. 12. 2020 – Online seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny IX

Sekce pro městské knihovny

Předsedkyně sekce: Mgr. Martina Wolna 

Podpora managementu veřejných knihoven měst a obcí. Sekce vyvíjí aktivity v těchto oblastech:

Podpora managementu veřejných knihoven měst a obcí. Sekce vyvíjí aktivity v těchto oblastech:
– vytvořit dlouhodobý systém vzdělávání managementu MěK
– vytvořit podpůrné nástroje pro management MěK – vzájemné supervize, podpora koučování (např. kofinancování a hledání zdrojů ze SDRUK), předávání dovedností od zkušených ředitelů, manažerské stáže apod.
– podpora zavádění trendů v knihovnách jako konkrétní podpora naplňování cílů koncepce, např. společné granty, advokacie, přenos zkušeností i nezdarů (jedná se o trendy definované v koncepci knihoven ČR, čili podpora naplňování cíle “knihovny jako pilíře demokracie” koncepce v jednotlivých “pilotních” knihovnách)
 
Aktuálně:

Sekce pro PR a marketing

Předseda sekce: Mgr. Daniel Bechný 

Na základě stále častějších debat o potřebě propagace a advokacie knihoven u nás se v lednu 2017 Rada Sdružení …

Na základě stále častějších debat o potřebě propagace a advokacie knihoven u nás se v lednu 2017 Rada Sdružení knihoven ČR usnesla, že založí sekci pro PR a marketing.

Aktuálně:

Sekce pro regionální funkce

Předsedkyně: Mgr.Dana Petrýdesová

Sekce SDRUK pro regionální funkce byla založena v roce 2002. V sekci pracují metodici krajských knihoven a odborníci  …

Sekce SDRUK pro regionální funkce byla založena v roce 2002. V sekci pracují metodici krajských knihoven a odborníci Knihovnického institutu NK ČR.
Programovou náplní sekce jsou aktivity směřující k vyrovnání úrovně kulturních a vzdělávacích služeb poskytovaných knihovnami působícími v obcích různých velikostí a celková podpora rozvoje služeb knihoven finančně dotovaná kraji.
 
Sekce pořádá kromě porad (1-2 ročně) celostátní seminář ve dvouletých intervalech.
 
Aktuálně: Seminář Regionální funkce knihoven 20. – 21. 10. 2021 v Pardubicích

Sekce pro služby

Předseda: Mgr. Ivo Kareš

Sekce SDRUK pro služby byla založena 19. 2. 2013. Měla by vést k výměně zkušeností při řešení problémů …

Sekce SDRUK pro služby byla založena 19. 2. 2013. Měla by vést k výměně zkušeností při řešení problémů, se kterými se setkávají pracovníci většiny knihoven. Zaměřena bude čistě prakticky na témata a situace, které jsou živé a aktuální.

Aktuálně: Zápis z jednání sekce z 8. listopadu 2021