Sekce městských knihoven

Aktuálně

Lektorovaný seminář zaměřený na vedení knihovních týmů a řízení procesu změny v turbulentní době. Neformální součástí programu bude pracovní setkání ředitelů městských knihoven.

lektor: Tomáš Řehák
termín: 31. 10. – 2. 11. 2022
místo: Knihovna Kutná Hora

Pro koho je sekce

Management veřejných knihoven zřizovaných obcemi (dále také “MěK”)

Čím se zabývá, co nabízí

Podpora managementu veřejných knihoven měst a obcí. Sekce vyvíjí aktivity v těchto oblastech:

  • vytvořit dlouhodobý systém vzdělávání managementu MěK
  • vytvořit podpůrné nástroje pro management MěK – vzájemné supervize, podpora koučování (např. kofinancování a hledání zdrojů ze SDRUK), předávání dovedností od zkušených ředitelů, manažerské stáže apod.
    • to vše zaměřené na rozvoj manažerských dovednosti a kompetencí k budování dobře fungujících týmů směřujících k naplňování cílů knihoven v ČR i cílů jednotlivých knihoven
  • podpora zavádění trendů v knihovnách jako konkrétní podpora naplňování cílů koncepce, např. společné granty, advokacie, přenos zkušeností i nezdarů (jedná se o trendy definované v koncepci knihoven ČR, čili podpora naplňování cíle “knihovny jako pilíře demokracie” koncepce v jednotlivých “pilotních” knihovnách)
  • podpora ředitelů MěK v advokacii, a to jak při obhajování obecných cílů knihoven, tak konkrétních aktivit a nebo pomoc při jednáních v případech problémů se zřizovatelem
  • pomoc s tvorbou strategií a jejich realizací (využít grantové možnosti a výzvy, nastavit program ala IDU na tvorbu strategií v knihovnách)
  • možnost se vyjadřovat či se podílet na procesech přímo ovlivňujících činnosti MěK – např. tvorba koncepcí knihoven ČR, legislativa, dotační programy, pracovní skupiny, např. spolupráce škol a knihoven apod.
  • personální a legislativní pomoc – databáze vzorových směrnic, smluv, metodická pomoc na jednom místě

Kdo tvoří sekci?

Sekce vznikla v červnu 2021 a Rada SDRUK zvolila předsedkyní sekce Mgr. Martinu Wolnou, ředitelku Knihovny Třinec. Sekce je otevřená všem ředitelům členských knihoven SDRUK.