Sekce pro PR a marketing

Aktuálně: Zápis – leden 2020 – Moravská zemská knihovna v Brně

1. sekce PR a marketing SDRUK

Vstupní téma reagovalo na fakt, že SDRUK prochází transformačním procesem a mimo jiné rozšiřuje svoji členskou základnu. Otázky v tomto tématu reflektovaly propagaci a marketingové cíle samotného SDRUK. Co může SDRUK udělat pro to, aby byl viděn a jak je vlastně SDRUK chápán v knihovnické obci? Hned v úvodu debaty jsme narazili na vnímání vztahu SDRUK a SKIP, kde jsou často obě sdružení chápána jako protikladná, později se také objevily teze o exkluzivitě SDRUK proti otevřenosti SKIP. Jednoznačně tak vyvstala potřeba tyto představy, které jsou v knihovnickém světě poměrně běžné a hluboce zakotvené, vyvrátit a definovat roli SDRUK vedle role SKIP. Zároveň je potřeba v případné kampani představit účel SDRUK a jeho činnosti v sekcích, které rozhodně nejsou uzavřeny jen pro členy SDRUK. Vše o SDRUK je sice snadno dostupné na webových stránkách sdružení, ale stále se o činnosti sdružení příliš neví. Jedinou výjimkou je pořádání konference Knihovny současnosti. Důležité bude rozvinout i směřování KKS v návaznosti na cílovou skupinu. Z další diskuze vyplynulo, že SDRUK je rovněž spojován zejména se studijními cestami. Potřeba posílit marketing samotného sdružení, například v podobě jednoduchého press kitu, který by mohli mít k dispozici všichni, kdo budou oslovovat nové členy nebo další stakeholdery.

2. sekce PR pro členy SDRUK

Druhé téma se zaměřilo na vysledování potřeb členů SDRUK. Co by měla sekce pro PR a marketing dělat pro své členy? Hlavní potřebou se ukázalo šíření dobré praxe, síťování a další vzdělávání v oblasti PR. K tomu by dobře posloužila PR Akdemie (i její pokračovací kurz) a zejména alespoň dvoudenní semináře právě pro členy SDRUK. Výstupy seminářů by pak bylo možné uplatnit pro „sdrukové“ knihovny, později možná i pro nečleny a předpokládá se i řešení vybraných prioritních oblastí z Koncepce, které souvisejí s propagací a marketingem knihoven. Dobrým momentem setkávání a vzdělávání by mohla být expertní školení pro členy SDRUK z řad profesionálů působících mimo knihovnickou obec. Jako důležitý prvek se ukázala potřeba sdílení informací mezi knihovnami, mezi kolegy uvnitř knihovny, ale také potřeba dobré komunikace managementu a podřízených zaměstnanců (viz například kurz Jak na úspěšnou spolupráci s PR specialistou).

3. sekce PR vs. priorita 6

S poslední potřebou souvisí i třetí téma. Propojení sekce PR a marketingu s pracovní skupinou pro prioritní oblast 6. Potřeba silnějšího mandátu pro členy PS priority 6 je přímo závislá na dobré spolupráci s vedením vysílající knihovny, kdy zároveň dochází k potřebné a okamžité zpětné vazbě nejen v toku informací a při rozhodování, ale také při zajišťování a šíření kampaní vzešlých z práce skupiny. Problematika je to důležitá i z hlediska možnosti podávání projektů do různých dotačních programů, které často vyžadují i finanční spoluúčast předkládajícího.

Zápisy z jednání sekce

13. – 14. 1. 2020 – Moravská zemská knihovna v Brně

21. – 22. 2. 2019 – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

11. 4. 2018 – Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje