Strategický partner knihoven v ČR

Sdružení knihoven ČR – Strategický partner knihoven v ČR

Projekt podpořený z Fondů EHP a Norska, kód KU-CB1-003.
Realizace: duben 2021 – březen 2023

Dvouletá úzká spolupráce Sdružení knihoven a Norské asociace knihoven (Norsk Bibliotekforening), podpořená grantem z Fondů EHP a Norska, má za cíl přenést zkušenosti a postupy Norské asociace knihoven a jejích členů do našich podmínek, a prostřednictvím posílení Sdružení knihoven posílit postavení knihoven ve společnosti.

Sdružení knihoven ČR v rámci projektu rozšíří svoji členskou základnu, služby poskytované členským i nečlenským knihovnám a také své know-how v oblasti efektivního zastupování zájmů českého knihovnictví u politické reprezentace, státní správy a dalších partnerů.

Norská asociace knihoven (NLA) je nevládní nezisková organizace zaměřená na podporu a rozvoj knihovnických a informačních služeb. NLA byla založena v roce 1913. Cílem NLA je být silnou a sjednocující zájmovou skupinou pro norský sektor knihovnických a informačních služeb.

NLA zastupuje potřeby knihoven v parlamentních výborech a diskuzích o rozpočtech pro provoz a rozvoj knihoven, organizuje politické debaty se zástupci veřejné správy, kulturních organizací a občanské společnosti o aktuálních výzvách a opatřeních, pomáhá politickým stranám začleňovat rozvoj knihoven do jejich programů, připomínkuje změny zákonů a samozřejmě poskytuje informace a podporu jednotlivým knihovnám, například v situacích, kdy hrozí snížení rozpočtu knihovny.

Hlavní aktivity a výstupy projektu

 1. Profesionalizace a rozvoj Sdružení knihoven

  – Finanční plán
  Výhody členství a Příspěvkový řád
  Rozvojový plán

 2. Mezinárodní spolupráce a výměna know-how

  – Stáž v Norsku (informace na Facebooku SDRUK)
  – Stáž zástupců NLA v České republice (v rámci konference Knihovny současnosti 2022)
  – Překlady dokumentů (Organizační manuál NLA; Koncepce rozvoje knihoven
  – Pozvánka na debatu: Knihovny pro náročné časy: česko-norská debata o tématech, která rezonují; 27. 4. 2022, 13.00 – 15.00

 3. Série workshopů pro management knihoven

  – Pilotní série šesti workshopů a jejich evaluace
  Jak předcházet konfliktům a jak v nich navigovat

 4. Publicita a propagace

  – Informování o průběhu projektu a rozvoji Sdružení knihoven na pravidelných akcích (Knihovny současnosti, Valná hromada, konference Do černého)
  – Online a offline nástroje komunikace (leták 2021, leták 2022, banner, web, LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/sdruzeni-knihoven-cr/)
  – Placená propagace v periodikách určených pro státní správu: Moderní obec
  Konference Do černého, stránka s podrobným programem

 

               Working together for a green, competitive and inclusive Europe

 

The Czech Republic Libraries Association – Strategic Partner of Libraries in the Czech Republic

Project “The Czech Republic Libraries Association – Strategic Partner of Libraries in the Czech Republic” (KU-CB1-003) is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants.
Project Implementation Period: April 2021 – March 2023

The aim of the cooperation between the Czech Republic Libraries Association (Sdružení knihoven, SDRUK) and the Norwegian Library Association (Norsk Bibliotekforening, NLA) is to professionalize the Czech Republic Libraries Association in order to provide adequate services to libraries, at the same time to strengthen cooperation with the membership base, but also with non-member libraries and other entities.

The Czech Republic Libraries Association (SDRUK) is a public beneficial association of legal entities whose purpose is to promote democracy by making cultural and information sources accessible. It was established in 1992. It is a functional departmental organization, whose members are municipal, regional, specialized and university libraries. In 2020 it comprises 60 member libraries.

SDRUK provides labor-law support to member and non-member libraries and actively participates in the preparation of legislation that affects the library issues. SDRUK also organizes professional events (PR Academy, the Libraries of today, etc.), study trips abroad, and covers several national projects and activities (Knihovny.cz).

Norwegian Library Association (NLA) is a non-profit, independent organization aiming to promote and develop library and information services. NLA was founded in 1913. The Norwegian Library Association’s objective is to be a forceful and unifying interest group for the Norwegian library and information services sector. NLA shall be the advocate and premise supplier for libraries at all levels of government.

NLA is involved in budget negotiations in Parliament Committees, organizes political debates about policies, encourage all political parties in Norway to implement library politics in their party programmes, comment on new laws or changes in laws, different kinds of political propositions made by public authorities both nationally, or regional and participate in public discussions. NLA also participate at different kind of Literature Festivals throughout the year arranging debates about libraries, like the Norwegian Literature Festival in Lillehammer in May, local branches participate in local literature festivals. Every 2nd year NLA arrange Norwegian Library Conference, which is the biggest library conference in Norway.

Project main activities & Outcomes

 1. Professionalization and development of SDRUK

  – Financial Plan 
  Rights and Obligations of a Member of SDRUK and Contribution Rules
  The Development plan

 2. International cooperation and exchange of “know-how”

  – Internship – representatives of NLA at SDRUK
  – Internship – representatives of SDRUK at NLA
  – Translation of selected documents
  – Invitation: Libraries for challenging times: a Czech-Norwegian debate on topics that resonate; April 27, 2022, 1:00 PM – 3:00 PM

 3. A series of workshops for the library management

  Workshop series „How to prevent and navigate conflicts“ and Evaluation

 4. Publicity

  – Informing about project during regular events (Libraries of Today and General meeting)
  – On-line and offline communication (banner on the websites of the member libraries, the leaflet campaign, website, LinkedIN)
  – Paid advertising in periodicals intended for the state administration
  Project closing conference

 

Další mezinárodní projekty