Knihovny pro náročné časy: česko-norská debata o tématech, která rezonují

Sundali jsme roušky a svět se do normálu nevrací. Je aktuální situace příležitostí, jak mohou knihovny potvrdit svou nezastupitelnou roli ve společnosti? Co se musí stát, aby to tak bylo? S kolegy z Norska se na aktuální výzvy knihoven podíváme optikou tří témat. Porovnáme přístupy a zkušenosti a bude prostor i pro debatu.

Webinář proběhne v angličtině a bude simultánně tlumočen do češtiny.

Záznam webináře s titulky

Kdy: 27. 4. 2022, 13.00 – 15.00

Kapacita je neomezená, prosíme však o registraci, na základě které vám následně pošleme odkaz na ZOOM: https://forms.gle/rixyHjSXP9ZjaSDy7.

O každém z témat cca 15 minut pohovoří zástupce z Norska a České republiky, dotazy bude možné pokládat průběžně přes chat a na konci bude prostor pro debatu.

Témata

Cíle udržitelného rozvoje

Jak se knihovny podílí na naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a jak se SDGs promítají do strategií knihoven a obcí. Příklady aktivit v knihovnách.

 • Heidi Hovemoen, Head of County Viken Library
 • Eliška Bartošová, member of the Sustainability in Libraries working group

Koncepce rozvoje knihoven

Norská strategie knihoven na léta 2020-2023 s názvem „A space for democracy and self-cultivation“ byla vytvořena ve spolupráci ministerstev kultury a školství. Je de facto strategií Národní knihovny a rozpracovává 3 hlavní směry, které posílí roli knihoven jako důležitých znalostních institucí, přispívajících ke kultivaci společnosti. Jaké jsou její výhody, nevýhody a očekávání spojená s její revizí?

 • Ann Berit, Secretary General at the Norwegian Library Association
 • RNDr. Tomáš Řehák, Head of Municipal Library Prague, Chairman of The Czech Republic Libraries Association

Rozvoj čtenářství

Norsko na trend poklesu čtenářství a schopnosti porozumět textu reaguje přípravou národní strategie rozvoje čtenářství i rozličnými projekty na podporu čtení směřované k různým cílovým skupinám.

 • Ole Ivar B. Storø, Information manager at the Association Read!
 • Vít Richter, Chairman of the Central Library Board, Director of the Library Institute of the National Library of the Czech Republic

 

Debata je podpořena z Fondů EHP a Norska.

 

Libraries for challenging times: a Czech-Norwegian debate on topics that resonate

We have removed the masks and the world is not returning to normal. Is the current situation an opportunity for libraries to assert their irreplaceable role in society? What has to happen? With colleagues from Norway, we will look at current library challenges from the perspective of three topics. We will compare approaches and experiences and engage in the debate.

The webinar will be held in English.

When: April 27, 2022, 1:00 PM – 3:00 PM

Capacity is unlimited, but please register, based on which we will then send you a link to ZOOM: https://forms.gle/rixyHjSXP9ZjaSDy7.

Representatives from Norway and the Czech Republic will talk about each of the topics for about 15 minutes, questions can be asked on an ongoing basis and there will be room for debate at the end.

Topics

Sustainable Development Goals

How libraries are involved in meeting the Sustainable Development Goals (SDGs) and how SDGs are reflected in the strategies of libraries and municipalities. Examples of activities in libraries.

 • Heidi Hovemoen, Head of County Viken Library
 • Eliška Bartošová, member of the Sustainability in Libraries working group

Library Development Strategy

The Czech Library Development Concept for period 2021-2027 with an outlet to 2030 consists of three thematic pillars. According to them, libraries should profile themselves as pillars of civil society and natural centres of local communities, as educational and learning institutions, and as guardians of cultural and knowledge wealth. What are its advantages, disadvantages and expectations?

 • Ann Berit, Secretary General at the Norwegian Library Association
 • RNDr. Tomáš Řehák, Head of Municipal Library Prague, Chairman of The Czech Republic Libraries Association

Development of reading

Czech libraries are responding to the downward trend in reading and text comprehension with various reading promotion projects aimed at different target groups. What works well and where are we struggling?

 • Ole Ivar B. Storø, Information manager at the Association Read!
 • Vít Richter, Chairman of the Central Library Board, Director of the Library Institute of the National Library of the Czech Republic

 

Funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants and Norway Grants.