Aula
12. 9. 2023
4:00 pm

Meet Book Bunk, the organisation that is restoring Nairobi's public libraries

Book Bunk works to transform some of Nairobi’s most iconic public libraries into sites of heritage, public art, collective memory, knowledge production, shared experiences, cultural leadership and information exchange. Their overall objective is to restore public libraries into inclusive and usable spaces. Join us to learn more about the revitalisation of public libraries and how inclusivity is driving renewed use of public libraries in Nairobi.

Angela Wachuka portrait

Angela Wachuka is a Founder & Managing Trustee at Book Bunk, a firm driving the restoration of some of Nairobi’s most iconic public libraries. Book Bunk’s flagship project is Nairobi’s oldest public library; The McMillan Memorial Library, and two of its branches in Eastlands (Kaloleni Library and Eastlands Library). Wachuka is the former executive director of Kwani Trust, a founding member of the Creative Economy Working Group, and served as Secretary to a National Film Committee appointed by Kenya’s Ministry of Sports, Culture and the Arts to align proposed film legislation. She was an International Arts Management Fellow at the Kennedy Centre for the Performing Arts in Washington, DC, and from 2019 to 2020, was an Africa Leader at the Obama Foundation. Wachuka was one of 5 judges for the 2022 AKO Caine Prize for African Writing and is also Publisher at Bunk Books.

Book Bunk, organizace která obnovuje veřejné knihovny v Nairobi

Book Bunk pracuje na proměně některých z nejznámějších veřejných knihoven v Nairobi v místa dědictví, veřejného umění, kolektivní paměti, rozvoje znalostí, sdílení zkušeností, kulturního vedení a výměny informací. Jejich celkovým cílem je obnovit veřejné knihovny v inkluzivní a využívané prostory. Připojte se k nám a dozvíte se více o revitalizaci veřejných knihoven a o tom, jak inkluzivita vede k obnovení využívání veřejných knihoven v Nairobi.

Angela Wachuka je zakladatelkou a jednatelkou společnosti Book Bunk, která se stará o obnovu některých z nejznámějších veřejných knihoven v Nairobi. Vlajkovým projektem společnosti Book Bunk je nejstarší nairobská veřejná knihovna McMillan Memorial Library a její dvě pobočky v Eastlands (Kaloleni Library a Eastlands Library). Wachuka je bývalou výkonnou ředitelkou organizace Kwani Trust, zakládající členkou pracovní skupiny pro kreativní ekonomiku a působila jako tajemnice Národního filmového výboru jmenovaného keňským ministerstvem sportu, kultury a umění za účelem sladění navrhované filmové legislativy. Působila jako International Arts Management Fellow v Kennedy Centre for the Performing Arts ve Washingtonu a v letech 2019-2020 byla africkou vedoucí v Obamově nadaci. Wachuka byla jednou z pěti porotců ceny AKO Caine Prize for African Writing 2022 a je také vydavatelkou v nakladatelství Bunk Books.

Malá aula (section Young)
13. 9. 2023
9:35 - 9:50 am

Decolonizing a Collection

As part of the restoration of the McMillan Memorial Library and its branches, Book Bunk has been working to revamp and manage collections in the three branches; McMillan Memorial Library, Kaloleni Library and Eastlands Library. The goal is to decolonise the collection as well as ensuring that it is inclusive and accessible. We are also challenging the conventional classification system by developing an alternative classification that is intended to create a seamless experience for the librarians and users as it is easy to understand and accommodate titles that capture African indigenous knowledge.

We are also working to transform these crucial public spaces into inclusive and accesible ones. Among the accomplishments made in this direction are securing authorised entity status from the Kenya Copyright Board under the Marakesh Treaty, through which we have produced braille translations of 10 popular titles by African authors, and signing an authorised entity agreement with the Accessible Books Consortium. We also encourage diversity in our collection by acquiring books from our wishlists which are informed by library users‘ requests.

Enhancing these libraries‘ digital lives is also one of Book Bunks‘ strategies for revitalizing public libraries. The objective is to integrate technology into every part of the libraries, including access control, collection management, online catalogues, and training for digital skills for both library staff and patrons. By introducing a Library Management Software, Koha, we plan to fully automate the libraries with a focus on making the catalogue and other library resources accessible online.

Marion Anvango portrait

Marion Anvango is the Collections Coordinator at Book Bunk in charge of curating and managing the collections at the three libraries. A literature enthusiast with a passion for African literature, Marion currently leads the efforts to revamp collections in the renovated libraries with the goal to decolonise the collections and to ensure titles are inclusive and accessible. She oversees the research on accessibility at Book Bunk libraries to ensure that the spaces and collections are fully accessible. She also coordinates accessibility research in other libraries in an effort to better understand how libraries can accommodate differently abled patrons.

Joining Book Bunk in 2019, Marion was part of the team that created the first-ever digital catalogue for 137,705 archives housed at the McMillan Memorial Library. She has also been instrumental in the attempt to challenge conventional library systems by creating alternative classification system intended to create seamless experience for the librarians and users and to accommodate titles that capture African indigenous knowledge.

Obnovení kolekce

V rámci obnovy knihovny McMillan Memorial Library a jejích poboček pracuje společnost Book Bunk na obnově a správě sbírek ve třech pobočkách: McMillan Memorial Library, Kaloleni Library a Eastlands Library. Cílem je obnovit sbírky a zajistit, aby byly inkluzivní a přístupné. Rovněž se snažíme zpochybnit tradiční klasifikační systém tím, že vyvíjíme alternativní klasifikaci, jejímž cílem je vytvořit bezproblémový zážitek pro knihovníky i uživatele, protože je snadno pochopitelná a vyhovuje titulům, které zachycují původní africké znalosti.

Pracujeme také na přeměně těchto klíčových veřejných prostor na inkluzivní a přístupné. Mezi úspěchy, kterých jsme v tomto směru dosáhli, patří získání autorizovaného statusu od Keňské rady pro autorská práva podle Marrákešské smlouvy, díky kterému jsme vydali překlady deseti populárních titulů afrických autorů v Braillově písmu, a podepsání dohody s Konsorciem pro přístupné knihy. Podporujeme také rozmanitost našeho fondu tím, že získáváme knihy z našich seznamů přání, které vznikají na základě požadavků uživatelů knihovny.

Zlepšení digitálního života těchto knihoven je také jednou ze strategií Book Bunk pro oživení veřejných knihoven. Cílem je integrovat technologie do všech částí knihoven, včetně kontroly přístupu, správy fondů, online katalogů a školení digitálních dovedností pro zaměstnance i návštěvníky knihoven. Zavedením softwaru pro správu knihoven, Koha, plánujeme plně automatizovat knihovny se zaměřením na zpřístupnění katalogu a dalších knihovních zdrojů online.

Marion Anvango je koordinátorkou sbírek v Book Bunk, kde má na starosti kurátorství a správu sbírek ve třech knihovnách. Marion je literární nadšenec s vášní pro africkou literaturu a v současné době usiluje o obnovu sbírek v renovovaných knihovnách s cílem o obnovení sbírek a zajištění, aby byly tituly inkluzivní a přístupné. Dohlíží na výzkum přístupnosti v knihovnách Book Bunk, aby zajistila plnou přístupnost prostor a sbírek. Koordinuje také výzkum přístupnosti v jiných knihovnách ve snaze lépe pochopit, jak mohou knihovny vyhovět různě handicapovaným návštěvníkům.

Marion nastoupila do Book Bunk v roce 2019 a byla součástí týmu, který vytvořil vůbec první digitální katalog pro 137 705 dokumentů uložených v McMillan Memorial Library. Podílela se také na pokusu zpochybnit konvenční knihovní systémy vytvořením alternativního klasifikačního systému, jehož cílem je vytvořit plynulý bezproblémový zážitek pro knihovníky a uživatele a přizpůsobit se titulům, které zachycují původní africké znalosti.

Malá aula (section Young)
13. 9. 2023
10:20 am

Panel: How to engage university students in libraries

Panel discussion

Angela Wachuka + Jacob Ananda + Daniel Ngare

Jacob Ananda is a Librarian by profession and holds a Bsc in Information Science. He is currently the Assistant Director in charge of Nairobi City County Libraries, four in number across various parts of the city. 3 are located in the midst of housing estates, and are hence referrred to as Community Libraries, with McMillan Memorial Library located in the Central Business District.
Jacob’s mandate is to provide information and Library services to users, and has overseen the partnership between Nairobi City County and Book Bunk since 2018.
On a daily basis, Jacob oversees diverse activities including encouraging the youth to utilise revamped library spaces as both spaces for study as well as performing arts and music. He takes great pride in being part and parcel of The Three Musketeers; a group of three inclusive of Jacob and the two Founders of Book Bunk, who plot often about this collaboration and its potential!

Jacob Ananda je povoláním knihovník, vystudoval obor informační vědy. V současné době je zástupcem ředitele pověřeným vedením okresních knihoven v Nairobi, které jsou celkem čtyři v různých částech města. Tři z nich se nacházejí uprostřed sídlišť, a proto jsou označovány jako komunitní knihovny, přičemž McMillan Memorial Library se nachází v centrální obchodní čtvrti.
Úkolem Jacoba je poskytovat uživatelům informační a knihovnické služby a od roku 2018 dohlíží na partnerství mezi Nairobi City County a Book Bunk.
Každý den Jacob dohlíží na různorodé aktivity, včetně podpory mládeže ve využívání zrekonstruovaných prostor knihovny jako místa pro studium i pro divadelní a hudební představení. Je hrdý na to, že je nedílnou součástí uskupení Tři mušketýři; tříčlenné skupiny zahrnující Jacoba a dva zakladatele Book Bunk, kteří často spřádají plány o této spolupráci a jejím potenciálu

Jacob Ananda from Book Bunk
N15 (Workshop)
13. 9. 2023
11:00 am - 12:30 am

The McMillan Memorial Library: Public-Private partnerships, Community Engagement & building responsive digital and physical collections

In March 2018, Book Bunk formalised a milestone partnership with the Nairobi City County government. This one-of-a-kind partnership grants the Trust the mandate to drive restoration efforts and resource mobilisation for McMillan Memorial Library on Banda street and two of its branches in Kaloleni and Makadara, now fuly restored. As part of this agreement, Book Bunk’s responsibilities include sourcing and management of fiscal and other support; steering and management of architectural restoration and management of the three public library spaces including design and delivery of programming. Join us to learn more about how public-private partnerships can unlock the intrinsic value of public spaces including libraries and how cultural facilities are being re-imagined to serve contemporary audiences.

Angela Wachuka + Jacob Ananda

The McMillan Memorial Library: Veřejno-soukromá partnerství, zapojení komunity a budování digitálních a fyzických sbírek, reagujících na potřeby veřejnosti

V březnu 2018 společnost Book Bunk formalizovala významné partnerství s vedením regionu Nairobi. Toto ojedinělé partnerství uděluje fondu mandát k řízení úsilí o obnovu a mobilizaci zdrojů pro knihovnu McMillan Memorial Library na ulici Banda a dvě její pobočky v Kaloleni a Makadaře, které jsou nyní plně obnoveny. V rámci této dohody patří mezi povinnosti Book Bunk získávání a řízení daňové a jiné podpory, řízení a správa architektonické obnovy a správa tří veřejných prostor knihovny včetně návrhu a realizace programů. Připojte se k nám a dozvíte se více o tom, jak partnerství veřejného a soukromého sektoru může uvolnit vnitřní hodnotu veřejných prostor včetně knihoven a jak jsou kulturní zařízení nově koncipována tak, aby sloužila současnému publiku.

Angela Wachuka + Jacob Ananda