foto Hella Clauser

Spolupráce českých a německých knihoven

Keynote

úterý 13. září

Let’s get in touch! The Czech-German Partnercountry initiative 2022 – 2025
The library scene oft he Czech Republic and Germany have agreed on a three-year partnership between 2022 – 2025 through the professional associations Sdružení knihoven ČR, and Bibliothek Information Deutschland (BID). The aim of this period of exchange is to get to know the library landscape of the other country better, to establish and promote longterm contacts and to focus the professional exchange on the partner country for a certain period of time. This is to be done through joint activities and conferences, expert visits, study trips and joint online discussion formats. What exactly the partnercountry Initiative is all about, what Czech and German colleagues expect from it and how the implementation is now being planned and set in motion is presented by Hella Klauser, German Library Association / International Cooperation.

The next three years of Partner Country are promising – there is much to discover!

Česko-německá iniciativa Partnerská země 2022 – 2025
Česká a německá knihovnická scéna se prostřednictvím profesních sdružení Sdružení knihoven ČR a Bibliothek Information Deutschland (BID) dohodla na tříletém partnerství v letech 2022-2025. Cílem tohoto období spolupráce je lepší poznání knihovnické krajiny druhé země, navázání a podpora dlouhodobých kontaktů a zaměření odborné výměny na partnerskou zemi po určitou dobu. Toho má být dosaženo prostřednictvím společných aktivit a konferencí, odborných návštěv, studijních cest a společných online diskusních setkání. O co přesně v iniciativě partnerských zemí jde, co od ní čeští a němečtí kolegové očekávají a jak se nyní plánuje a rozbíhá její realizace, představí Hella Klauser, Německý knihovnický svaz / Mezinárodní spolupráce.

Další tři roky spolupráce partnerských zemí jsou slibné – je co objevovat!

Doprovodný program KKS 22

Library Next Door – česko-něměcká spolupráce

https://www.librarynextdoor.net/

Přijďte za námi do učebny N14 v 1. patře ve středu 14. 9. od 9:00 do 18:00. Představení projektu, mapa a síťování.

Setkání s Hellou Klauser bude na místě 10:30 – 11:00 a 14:15 – 14:45.

Hella Klauser

EBLIDA Vice-President