Knihovny a vzdělávání knihovníků

1/ Koncepce celoživotního vzdělávání (nejen) knihovníků – tady a teď a co s tím?

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. a Mgr. Adéla Dilhofová

Příspěvek představí obecný rámec procesu celoživotního učení české společnosti. Na základě analýzy krajských knihoven se zaměří na aktuální stav naplňování koncepce celoživotního vzdělávání v praxi a zamyšlení jak dál.

2/  20 let neformálního vzdělávání knihovníků z programu VISK

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Mezi hlavní cíle programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) vždy patřila podpora celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Již v roce 1999 byla vládou přijata Státní informační politika a Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) připravil projekt Informační centra veřejných knihoven (CEKNI). Na podzim roku 1999 SKIP ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národní knihovnou  ČR připravil podklady pro vznik programu VISK, který se stal součástí Akčního plánu státní informační politiky a Státní informační politiky ve vzdělávání. Na podporu programu VISK bylo uvolněno 30 mil. Kč. Při Národní knihovně ČR vzniklo Koordinační centrum programu VISK a jeho úlohou bylo i zabezpečení vzdělávání pracovníků knihoven. Program měl zabezpečit vyškolení všech pracovníků knihoven v práci s informačními a komunikačními technologiemi (ICT) podle stanovených standardů. Vedle školení základních dovedností práce s ICT měl program již od počátku zajistit expertní školení specialistů a školení nových trendů v oblasti ICT. V Národní knihovně ČR a ve všech krajských knihovnách byla vybudována díky programu VISK vzdělávací centra vybavená moderní výpočetní technikou. Knihovníci se školí již 20 let, ale celoživotní neformální vzdělávání pracovníků knihoven neskončí, dokud zde budou knihovny, které potřebují kvalifikované knihovnice a knihovníky.

3/  Inovační kurzy pro knihovníky

Mgr. Adéla Dilhofová

V příspěvku bude představen model / systém rozdělení nabídky kurzů pro jednotlivá profesní zaměření zaměstnanců knihoven od pracovníků v procesech, přes služby až po další činnosti vyplývající z potřeb a z katalogu prací v knihovnách. Uvedený model je výstupem pracovní skupiny a bude představen s žádostí o dotaci na Ministerstvu kultury ČR.

4/  Lektor dalšího neformálního vzdělávání pro knihovníky

Ing. Radomíra Kodetová

Přednáška přinese informace a zkušenosti z pilotního projektu kurzu Lektor dalšího neformálního vzdělávání pro knihovníky, který realizuje KK Pardubice ve spolupráci se SDRUK ČR. Cílem kurzu je, aby absolventi – knihovníci byli schopni se stát garanty vzdělávání v knihovnách, školit a vzdělávat další zaměstnance knihoven v rámci svého regionu. Absolventi kurzu by měli umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu vzdělávací lekce, podílet se na přípravě obsahové náplně vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pro zaměstnance či širokou veřejnost, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat metody evaluace výuky, to vše s ohledem na oborové, psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání.