Mediální a digitální gramotnost

Sál 1
13. 9. 2023
8:50 - 12:10

Knihovny v České republice si jako své hlavní komunikační téma pro roky 2023 a 2024 zvolily mediální vzdělávání, resp. podporu mediální gramotnosti. Neznamená to v žádném případě, že bychom se v knihovnách teprve nyní těmto tématům začali věnovat. Navazujeme na dlouholetou tradici větších či menších projektů a aktivit jednotlivých knihoven, ovšem to, co se v posledních několika letech zásadně proměnilo, je mediální a informační prostředí, ve kterém všichni žijeme

Mediálně gramotný člověk je schopen lépe odolávat cíleným dezinformačním kampaním, jichž jsme bohužel nyní častými svědky, a zároveň rozumí proměně, ke které v mediální oblasti došlo s nástupem tzv. nových médií působících výhradně na internetu (zejména sociálních sítí). Pro posílení soudržnosti a odolnosti české společnosti je tudíž nezbytné, aby se úroveň mediální gramotnosti všech obyvatel ČR postupně zvyšovala a přiblížila se úrovni států severní Evropy. Ovšem nezbytným předpokladem k dosažení potřebné úrovně mediální gramotnosti jsou odpovídající digitální dovednosti. Také proto je digitální vzdělávání naším druhým tématem.

V sekci věnované mediálnímu a digitálnímu vzdělávání zazní především příspěvky z větších i menších knihoven. Na základě jejich úspěšných aktivit, lekcí i navázaných spoluprací budeme společně hledat možnosti dalšího rozvoje mediálního a digitálního vzdělávání v knihovnách obecně. Cílem tohoto bloku bude pojmenovat příležitosti, které se knihovnám skrze uchopení předmětných témat otevírají. Přichystali jsme tentokrát několik panelových diskusí, kde se budou prolínat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi. Jejich formát nám umožní se společně zastavit, připomenout si, proč se těmto tématům vlastně věnujeme, a přemýšlet o výzvách dnešní doby – např. revize RVP při spolupráci se školami nebo rozvoj digitálních služeb státu (Portál občana) pro věkovou skupinu starších dospělých a seniorů.