N 14
13. 9. 2023
9:00 - 17:30

9:00 – 10:30 – Virtuální realita Městské knihovny v Praze

11:00 – 12:00 – Relax pro oči

12:30 – 14:00 – Digitální odysea – chcete plout?

14:30 – 15:30 – Nadace OSF a knihovny jako hnízda inspirace

9:00 – 10:30 – Virtual Reality of the Municipal Library in Prague

11:00 – 12:00 – Relax for the eyes

12:30 – 14:00 – Digital odyssey – want to sail?

14:30 – 15:30 – OSF Foundation and libraries as nests of inspiration

9:00 – 10:30 – Virtuální realita Městské knihovny v Praze

Zajímá vás virtuální realita? Přijďte si vyzkoušet různé typy headsetů, porovnat je, pobavit se o tom co je třeba zajistit, aby virtuální realita na vašem zařízení fungovala tak jak má. K dispozici budou i ukázky různých aplikací. Odborné znalosti poskytne Marek Ďuriš, specialista na virtuální realitu a technický garant projektu „Virtuální model Ústřední budovy Městské knihovny v Prahe: online prostor pro zážitky a poznání“. Projekt, který je podpořen z fondů EHP je určen pro odborníky z řad knihovníků, ale také pro širokou veřejnost.

9:00 – 10:30 – Virtual Reality of the Municipal Library in Prague

Are you interested in virtual reality? Come and try out different types of headsets, compare them, talk about what you need to ensure that virtual reality works as it should on your device. There will also be demonstrations of different applications. Expert knowledge will be provided by Marek Ďuriš, virtual reality specialist and technical guarantor of the project „Virtual model of the Central Building of the Municipal Library in Prague: an online space for experiences and knowledge“. The project, which is supported by EEA funds, is intended for library professionals, but also for the general public.

11:00 – 12:00 – Relax pro oči

Dílnička inspiruje k zodpovědnosti za svoje oči a upozorňuje na tento nejušlechtilejší orgán těla.
Je teoreticko-praktická. Na základě uvedení do základní anatomie oka postupně směřuje k vědomé, velmi jednoduché (až triviální) průpravě oka založené na jeho funkci a to bez nároku na jakýkoli výkon. Každý může vyzkoušet dle svých možností. Nebo také ne … Lze i jen naslouchat.

11:00 – 12:00 – Relax for the eyes

This workshop inspires people to take responsibility for their eyes and draws attention to this most noble organ of the body.
It is theoretical and practical. Based on an introduction to the basic anatomy of the eye, it gradually leads to a conscious, very simple (even trivial) eye preparation based on its function, without any exercise. Everyone can try it according to his/her capabilities. Or not … one can also just listen.

12:30 – 14:00 – Digitální odysea – chcete plout?

12:30 – 14:00 – Digital odyssey – want to sail?

14:30 – 15:30 – Nadace OSF a knihovny jako hnízda inspirace
Nadace OSF v úzké spolupráci s knihovnami posiluje jejich vzdělávací a komunitní role. Co nás čeká? A co máme za sebou? Pište a přepisujte příběhy knihoven spolu s námi. Zastavte se na kus řeči.

Tereza Lišková (Koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím)

14:30 – 15:30 – OSF Foundation and libraries as nests of inspiration
The OSF Foundation works closely with libraries to strengthen their educational and community roles. What can we expect? And what have we done? Write and rewrite library stories with us. Stop by for a piece of conversation.

Tereza Lišková (Coordinator of the Libraries as 21st Century Guides programme)

Swap knihovnické klasiky

Přetékají vaše poličky hrníčky? Máte víc záložek než knih? A tašku na další tašky? 

Co takhle si trochu obměnit design?

Sáhnete do svých knihovnických zásob, čaj bude chutnat stejně (ne-li lépe) v hrníčku z knihovny v Praze, i když ho budete pít v Brně.

Přineste a vyměňte kus za kus, ať se knihovny hezky propojí a vy si zavzpomínáte na kolegy v Budějovicích, až si budete do jejich tašky dávat brambory v Liberci.

A pokud nemáte klasiku (pozvednuté obočí), přivezte, co máte, měňte, sdílejte, komentujte grafiku i styl. 

Swap k dispozici ve středu 13. září od 8:30 – 17:30 v místnosti v prvním patře N14 (Přijď a zkus)

Swap of library classics

Are your shelves overflowing with mugs? Do you have more bookmarks than books? And a bag for more bags?

How about a little design change?

Reaching into your library stacks, tea will taste just as good (if not better) in a mug from the library in Prague, even if you drink it in Brno.

Bring and swap piece for piece, let the libraries connect nicely and you’ll remember your colleagues in Budejovice when you put potatoes in their bag in Liberec.

And if you don’t have the classics (raised eyebrows), bring what you have, change, share, comment on the graphics and style.

Swap available on Wednesday 13 September from 8:30am – 5:30pm in the first floor room N14 (Come and try)