Ulrike Krass portrait
Aula
12. 9. 2023
14:00 – 14:30

German Public Libraries after Pandemic: Trends and Outlook by the example of the Public Library of Freiburg

Will our users find the way back to their library? That was the key question after the reopening of the libraries after the pandemic. Libraries had been concentrating on digitization, library as third place seemed to have disappeared. Some were sceptical about the perspective of public libraries in general.

The example of the Freiburg Public Library in Germany reflects trends in german libraries and allows an insight in development of media, users and acitivities.

Německé veřejné knihovny po pandemii, na příkladu knihovny ve Freiburgu – trendy a výhledy

Najdou naši uživatelé cestu zpět do knihovny? To byla klíčová otázka po znovuotevření knihoven po pandemii. Knihovny se soustředily na digitalizaci, knihovna jakožto třetí místo jako by zmizela. Někteří byli skeptičtí ohledně perspektivy veřejných knihoven obecně.

Příklad veřejné knihovny ve Freiburgu v Německu odráží trendy v německých knihovnách a umožňuje nahlédnout do vývoje médií, uživatelů a aktivit.

N 15 (workshops)
13. 9. 2023
9:00 - 10:30

Crossborder Cooperation: The Partnership of the Public Libraries in Freiburg/Germany and Mulhouse/France

The Public Library of Freiburg is located in the south western part of Germany in the triangle of Germany, Switzerland and France. It has been active in crossborder cooperation for many years, the Public Libraries of Freiburg/Germany and Mulhouse/France are twinned since 1991.

In the workshop participants can learn about the projects of the twin libraries, they can exchange their own experiences and work on ideas for cooperating either in their region and beyond.

Přeshraniční spolupráce: Partnerství veřejných knihoven ve Freiburgu/Německo a Mulhouse/Francie

Veřejná knihovna ve Freiburgu se nachází v jihozápadní části Německa v trojúhelníku Německa hraničícího se Švýcarskem a Francií. V přeshraniční spolupráci je aktivní již řadu let, veřejné knihovny ve Freiburgu (Německo) a Mulhouse (Francie) jsou partnerské od roku 1991.

Na semináři se účastníci mohou seznámit s projekty partnerských knihoven, sdílet vlastní zkušenosti a pracovat na nápadech pro spolupráci ve svém regionu nebo i mimo něj.

Ulrike Krass has been working in public libraries in Germany for many years, now as deputy director in Freiburg, a city near the black forest and close to the border to France and Switzerland. After concentrating on marketing, she is now focusing on organization and customer services. Further she is also responsible for the branch libraries (including mobile library), section for children, music and reference services in the central library.

Her main motivation as a librarian is to enable people participating in society through free and equal access to information of any format. This is her vision for a progressive forward looking viability for libraries.

Since the beginning of her professional career she has been active in the German Association of Information and Library Professionals (BIB). Her main emphasis here is to support professional development at libraries in general.

Since 2019 she has been member of the IFLA Public Library Section. In the last years she participated on the update of the IFLA/UNESCO Public Library Manifesto which was successfully launched at WLIC 2022 in Dublin.

Ulrike Krass pracuje ve veřejných knihovnách v Německu již mnoho let, nyní jako zástupkyně ředitele knihovny ve Freiburgu, městě nedaleko Černého lesa a blízko hranic s Francií a Švýcarskem. Zaměřovala se na marketing, nyní se soustředí na organizaci a služby zákazníkům. Dále je také zodpovědná za pobočky knihovny (včetně mobilní knihovny), oddělení pro děti, hudební a referenční služby v ústřední knihovně.

Její hlavní motivací jako knihovnice je umožnit lidem zapojit se do společnosti prostřednictvím volného a rovného přístupu k informacím v jakémkoli formátu. Taková je její vize pro progresivní perspektivní životaschopnost knihoven.

Od počátku své profesní kariéry působí v německé Asociaci informačních pracovníků a knihovníků (BIB). Zde se zaměřuje především na podporu profesního rozvoje v knihovnách.

Od roku 2019 je členkou sekce veřejných knihoven IFLA. V posledních letech se podílela na aktualizaci Manifestu IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, který byl úspěšně uveden na WLIC 2022 v Dublinu.