Knihovny a celorepublikové projekty

Garanti:

  • Mgr. Lenka Maixnerová
  • Mgr. Tomáš Foltýn

 

České knihovnictví je v mezinárodním srovnání naprosto výjimečným fenoménem a to nejen díky unikátnímu počtu knihoven tvořících jejich nejhustší síť v celé Evropě. V zahraničí dlouhodobě pozitivně rezonují i ochota našich knihoven k aktivní vzájemné spolupráci, sdílení dat i nabytých zkušeností. Tento systém je kontinuálně rozvíjen i díky systematickému vytváření řady standardů provázaných na moderní trendy světové knihovnictví, metodické podpoře a koncepčnímu ukotvení, které zahrnuje nejen Národní knihovnu ČR, ale i další specializované a krajské knihovny a v dalších úrovních i knihovny městské či obecní. Tuto nespornou výhodu ve srovnání s dalšími zeměmi, která se projevuje například v oblastech koordinované digitalizace knihovních fondů či vytváření a sdílení autoritních záznamů, si však na národní úrovni ne vždy plně uvědomujeme a někdy máme dokonce tendenci tento přístup přijímat jako předchozími generacemi danou a neměnnou praxi, jíž lze transformovat do bonmotu “Knihovny byly, jsou a budou.” Aby však stabilita systému českých knihoven zůstala nejen uchována, ale naopak se společenský význam knihoven nadále rozšiřoval, je třeba neustále přicházet s novými neotřelými myšlenkami a aktivitami, které tuto jejich silnou stránku ještě zvýrazní. Knihovny (a v nich pracující knihovníci) jsou naštěstí velice činorodí a neustále přicházejí s novými a novými ideami, které transformují v nové projekty a služby celorepublikového významu. Pojďme se společně seznámit s několika z nich…

Program:

Blok I. Tradiční knihovní služby s přidanou hodnotou

Moderuje: Lenka Maixnerová

 

1. Trendy v poskytování meziknihovních služeb v ČR

Přednášející: J. Kutmon (Národní knihovna ČR)

Během příspěvku budou posluchači seznámeni s výsledky průzkumu Meziknihovní výpůjční služby (MVS) v České republice a služba ZÍSKEJ v roce 2021, a dále i úvahami, které padly během workshopu organizovaného k danému tématu Národní knihovnou ČR, kde se setkala řada dlouholetých pracovníků knihoven odpovědných za tyto důležité služby.

2. Městská knihovna v Praze: Od čipu k samoobsluze

Přednášející: Jan Mazura a Jan Stejskal (Městská knihovna v Praze)

Jak RFID systém ovlivnil chod knihovny a pomohl vzniku samoobslužné knihovny? A jsou samoobslužné knihovny bez knihovníků? O tom všem se dozvíte v přednášce knihovníků z Městské knihovny v Praze.

3. Využití dodávacích služeb v knihovnách

Přednášející: Libuše Pavlicová (Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně)

Služby knihoven nejsou omezeny jejich zdmi. Kromě online služeb již knihovny umí dodávat i fyzické dokumenty uživatelům mimo prostor knihovny a její provozní dobu. Doručování na zadanou adresu, výdejní boxy, bezkontaktní provoz, smart knihovna.

4. VerbisBox – moderní samoobslužný venkovní výdejní box (nejen pro knihovní systém fimy KP-SYS)

Přednášející: Petr Štefan

5. Panelová diskuze přednášejících

25 minut

Pauza na kávu a občerstvení

Blok II. Knihovní služby v teple domova

Moderuje: Tomáš Foltýn

6. Možnosti vzdálené registrace v knihovnách a implementace BankID v Národní knihovně ČR

Přednášející: K. Košťálová (Národní knihovna ČR)

České knihovny již řadu let nabízejí různé formy vzdálené registrace. Prvním nástrojem, který umožňoval přijmout identitu budoucího čtenáře z jiného zdroje, bylo mojeID. NK ČR v květnu 2022 jako první česká knihovna spustila vzdálenou registraci prostřednictvím služby BankID. Popis procesu implementace BankID v prostředí NK ČR a shrnutí dosavadních zkušeností získaných během prvních měsíců provozu této formy vzdálené registrace budou jistě zajímavé pro řadu knihoven, které chtějí na NK ČR navázat.

7. Knihovny (opět) na rozcestí?

Přednášející: Martin Krčál (Moravská zemská knihovna)

Vrací se uživatelé do knihoven? Mají stejné potřeby jako v minulosti nebo se jejich požadavky vůči knihovně změnily? Poskytují knihovny své služby jednoduše a moderně? A jak jim v tom může pomoci portál Knihovny.cz?

8. Napojení zpřístupnění děl nedostupných na trhu na knihovní systém

Přednášející: Jiří Nechvátal (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích)

Rozšiřte počet svých online dokumentů a získejte nové čtenáře. Jak ale na to? Zpřístupněte automatizovaně pres 160 000 titulů nedostupných na trhu ve vašem knihovním katalogu.

9. Nová forma spolupráce se zástupci nakladatelů aneb možný základ centrální katalogizace v ČR

Přednášející: Lenka Maixnerová (Národní knihovna České republiky)

NK ČR ve spolupráci se SČKN a MK ČR připravuje novou platformu pro sdílení knihovních metadat mezi knihovnami, nakladateli, národními agenturami, distributory a knihkupci, SČKN a MK ČR. Je vůbec tato spolupráce možná?

10. Regionální automatizované knihovní systémy (RAKS) – jak je
podporovat?

Přednášející: Vít Richter (Národní knihovna České republiky)

Využívání RAKS při automatizaci malých obecních knihoven je jednou z priorit Koncepce rozvoje knihoven. Výsledky průzkum NK ČR ukazují, že situace ve využití RAKS je v jednotlivých krajích velmi
diferencovaná. Často chybí koncepce a pravidla podpory. Dotační politika Ministerstva kultury (VISK 3) není provázána se záměry krajů.

11. Panelová diskuze přednášejících