Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec

Garanti:

 • Ondřej Hudeček (MKP – Městská knihovna v Praze)
 • Pavlína Mazáčová (KISK FF MUNI – Katedra informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • Tereza Lišková (Nadace OSF – Open Society Fund)
 • Barbora Hořavová (Nadace OSF – Open Society Fund)

Termínem mediální gramotnost se v obecné rovině rozumí soubor znalostí, dovedností a postojů, které nám pomáhají náležitě se orientovat ve světě médií, média efektivně a bezpečně využívat – být jejich součástí a zároveň si od nich umět zachovat odstup. Mediální svět se za poslední desetiletí zásadně proměnil. Už například neplatí, že žijeme buď online, nebo offline – žijeme totiž onlife (Luciano Floridi). A nejen na to musí reagovat všichni aktéři, kteří se věnují rozvoji kompetencí a znalostí, které ve společnosti podporují okruh gramotností, kde se prolíná gramotnost mediální, informační, digitální či čtenářská.

Dopolední konferenční blok je proto zaměřen na mediální vzdělávání v souvislostech dalších gramotností. V úvodu bude představen projekt Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím – jeho cílem je různými cestami (granty, vzdělávání, tvorba metodických materiálů) podporovat knihovnice a knihovníky, aby mohli sami aktivně participovat na zvyšování úrovně mediální gramotnosti české populace. Stěžejní aktivitou projektu Nadace OSF se stal cyklus mediálního vzdělávání učících knihovníků, realizovaný v pilotním běhu od října 2021 do června 2022 pod odbornou garancí Pavlíny Mazáčové (KISK FF MU) a Ondřeje Hudečka (MKP). Několik úspěšných absolventů cyklu bude prezentovat a sdílet své výstupy a zkušenosti. Seznámíte se i s dalšími inspirativními aktivitami podpořenými v grantové výzvě Nadace OSF.

Rozvíjet mediální gramotnost v knihovnách znamená věnovat pozornost různým cílovým skupinám s rozličnými vzdělávacími potřebami. Proto budou součástí dopoledního bloku příspěvky odborníků, kteří mají s konkrétními cílovými skupinami (mladší školní věk, středoškolští studenti, vysokoškolští studenti a senioři) bohaté edukační zkušenosti. Mediální vzdělávání se neděje ve vzduchoprázdnu, probíhá ve společenských a dalších kontextech každodennosti, jejichž důležitost jsme si naplno uvědomili s pandemií a válkou na Ukrajině. Dopolední konferenční blok se tedy zaměří také na psychologické aspekty či faktory šíření dezinformací a rovněž na principy budování resilientní společnosti.

Řečníci

 • Ondřej Hudeček (Městská knihovna v Praze)
 • Pavlína Mazáčová (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • Tereza Lišková (Nadace Open Society Fund)
 • Barbora Hořavová (Nadace Open Society Fund)
 • Jaroslav Valůch (Transitions/Elpida)
 • Miroslav Filip (Psychologický ústav AV ČR)
 • Michala Radotínská (CZ.NIC)