Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec

Garanti:

 • Ondřej Hudeček (MKP – Městská knihovna v Praze)
 • Pavlína Mazáčová (KISK FF MUNI – Katedra informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • Tereza Lišková (Nadace OSF – Open Society Fund)
 • Barbora Hořavová (Nadace OSF – Open Society Fund)

 

Termínem mediální gramotnost se v obecné rovině rozumí soubor znalostí, dovedností a postojů, které nám pomáhají náležitě se orientovat ve světě médií, média efektivně a bezpečně využívat – být jejich součástí a zároveň si od nich umět zachovat odstup. Mediální svět se za poslední desetiletí zásadně proměnil. Už například neplatí, že žijeme buď online, nebo offline – žijeme totiž onlife (Luciano Floridi). A nejen na to musí reagovat všichni aktéři, kteří se věnují rozvoji kompetencí a znalostí, které ve společnosti podporují okruh gramotností, kde se prolíná gramotnost mediální, informační, digitální či čtenářská.

Dopolední konferenční blok je proto zaměřen na mediální vzdělávání v souvislostech dalších gramotností. V úvodu bude představen projekt Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím – jeho cílem je různými cestami (granty, vzdělávání, tvorba metodických materiálů) podporovat knihovnice a knihovníky, aby mohli sami aktivně participovat na zvyšování úrovně mediální gramotnosti české populace. Stěžejní aktivitou projektu Nadace OSF se stal cyklus mediálního vzdělávání učících knihovníků, realizovaný v pilotním běhu od října 2021 do června 2022 pod odbornou garancí Pavlíny Mazáčové (KISK FF MU) a Ondřeje Hudečka (MKP). Několik úspěšných absolventů cyklu bude prezentovat a sdílet své výstupy a zkušenosti. Seznámíte se i s dalšími inspirativními aktivitami podpořenými v grantové výzvě Nadace OSF.

Rozvíjet mediální gramotnost v knihovnách znamená věnovat pozornost různým cílovým skupinám s rozličnými vzdělávacími potřebami. Proto budou součástí dopoledního bloku příspěvky odborníků, kteří mají s konkrétními cílovými skupinami (mladší školní věk, středoškolští studenti, vysokoškolští studenti a senioři) bohaté edukační zkušenosti. Mediální vzdělávání se neděje ve vzduchoprázdnu, probíhá ve společenských a dalších kontextech každodennosti, jejichž důležitost jsme si naplno uvědomili s pandemií a válkou na Ukrajině. Dopolední konferenční blok se tedy zaměří také na psychologické aspekty či faktory šíření dezinformací a rovněž na principy budování resilientní společnosti.

Řečníci
 • Ondřej Hudeček (Městská knihovna v Praze)
 • Pavlína Mazáčová (Katedra informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita)
 • Tereza Lišková (Nadace Open Society Fund)
 • Barbora Hořavová (Nadace Open Society Fund)
 • Jaroslav Valůch (Transitions/Elpida)
 • Miroslav Filip (Psychologický ústav AV ČR)
 • Michala Radotínská (CZ.NIC)

Program: Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec

14. září8:50 – 12:10Sál 1
8.50 – 9.00Martin Medlen, MEDIACALL
Diverzifikace fondu periodik
9.00 – 9.30Pavel Bednařík
Wikipedie, její role a možnosti využití v mediální výchově
9.30 – 10.20

Barbora Hořavová, Ondřej Hudeček, Tereza Lišková, Pavlína Mazáčová

 • Radek Haňka, Krajská knihovna v Pardubicích
 • Anděla Krumpolcová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
 • Lucie Hasilová, Knihovna Gelasta Vodňanského
Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím. První výstupy z projektu Nadace OSF
10.20 – 10.40Přestávka
10.40 – 11.00Michala Radotínská
Kyberbezpečnost hravě aneb jak si s dětmi povídáme o ON-LINE ZOO
11.00 – 11.15Ondřej Hudeček
Mediální a informační vzdělávání pro střední školy. První rok projektu Naučit se učit Městské knihovny v Praze
11.15 – 11.30Pavlína Mazáčová
Mediální a informační gramotnost ve vysokoškolském kurikulu: Reflexe edukační praxe na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
11.30 – 11.50Jaroslav Valůch
Senioři a fake news – oběti nebo partneři?
11.50 – 12.10Miroslav Filip
Význam vzdělávání – lekce z psychologických výzkumů v době pandemie

Program: Mediální vzdělávání v knihovnách není bílý nosorožec

8.50 - 9.00
Diverzifikace fondu periodik

Přednáška se dotkne možnosti diverzifikovat fond periodik, aby jeho škála byla pestrá a informačně vyvážená.

Martin Medlen (MEDIACALL)

9.00 - 9.30
Wikipedie, její role a možnosti využití v mediální výchově

Wikipedie jako nejrozšířenější online encyklopedie světa zásadním způsobem proměnila v posledních 20 letech způsoby získávání a ověřování informací a stala se tak nástrojem (ale i obávaným strašákem) pro učitele, knihovníky, novináře i akademiky.

Jakou roli může Wikipedie hrát ve vzdělávání a přístupu k informacím? Jaké možnosti využití a vzdělávání nabízí Wikimedia Česká republika pro knihovny a knihovníky? Jak může Wikipedie a přidružené projekty pomoci v mediální výchově a přístupu ke svobodným (a ověřeným) informacím?

Mgr. Pavel Bednařík (Wikimedia Česká republika)
Pavel Bednařík působí jako lektor, dramaturg, pedagog a konzultant v oblasti filmové výchovy a historie filmu a audiovize od roku 2007. V rámci své profesní kariéry působil jako umělecký ředitel Letní filmové školy a Asociace českých filmových klubů, pedagog na FF UP v Olomouci, FAMU, Prague Film School nebo ateliéru Audiovizuální tvorby na FMK UTB ve Zlíně. Zaměřuje se na vztah audiovizuálních děl a ideologie a využití filmu ve výchovně-vzdělávacím procesu.

9.30 - 10.20
Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím. První výstupy z projektu Nadace OSF
Barbora Hořavová, Ondřej Hudeček, Tereza Lišková, Pavlína Mazáčová

Příspěvek podrobně představí projekt Nadace OSF Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, jehož cílem je různými cestami (granty, vzdělávání, tvorba metodických materiálů) podporovat knihovnice a knihovníky, aby mohli sami aktivně participovat na zvyšování úrovně mediální gramotnosti české populace. Stěžejní aktivitou projektu Nadace OSF se stal cyklus mediálního vzdělávání učících knihovníků, realizovaný v pilotním běhu od října 2021 do června 2022 pod odbornou garancí Pavlíny Mazáčové a Ondřeje Hudečka.

V rámci příspěvku vystoupí i někteří absolventi cyklu a představí aktivity, které ve svých knihovnách realizovali.

Radek Haňka, Krajská knihovna v Pardubicích
Anděla Krumpolcová, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Lucie Hasilová, Knihovna Gelasta Vodňanského

Mgr. Barbora Hořavová (Nadace OSF)

Barbora Hořavová v Nadaci OSF zodpovídá jako programová ředitelka zejména za přípravu nových programů a jejich strategický rozvoj. Aktuálně se nejvíce věnuje programu Active Citizens Fund (Fondy EHP a Norska) na rozvoj kapacit občanské společnosti a spolupráci s knihovnami či novináři. Schopnost kritického myšlení a zároveň snahu vnímat názor druhých považuje za klíč ke kvalitnější společenské diskusi i příjemnějším mezilidským vztahům.

Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D. (Městská knihovna v Praze)

Ondřej Hudeček pracuje jako metodik Městské knihovny v Praze. Zaměřuje se především na témata mediálního vzdělávání a udržitelného rozvoje v knihovnách. Působí také jako koordinátor dobrovolníků. Absolvent antropologie a sociální ekologie. Držitel ceny MARK 2020.

Mgr. Tereza Lišková (Nadace OSF)

Tereza Lišková pracuje v Nadaci OSF jako koordinátorka programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím, který podporuje knihovnice a knihovníky v jejich úsilí na poli mediálního vzdělávání a rozvoje komunit. Zároveň pracuje jako moderátorka pořadu ArtCafé, který vysílá Český rozhlas Vltava. V rámci studií na univerzitě v Praze a Brně se věnovala humanitním vědám, žurnalistice a novým médiím.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (KISK FF MU)

Pavlína Mazáčová je odbornou asistentkou na Katedře informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, je členkou Ústřední knihovnické rady MK ČR.
Výzkumně i pedagogicky se věnuje gramotnostem a jejich transdisciplinárním přesahům, knihovnické pedagogice a knihovnictví v kulturním kontextu. Důležitá témata přenáší do praxe v dalším vzdělávání knihovníků a učitelů.

10.20 - 10.40
přestávka
10.40 - 11.00
Kyberbezpečnost hravě aneb jak si s dětmi povídáme o ON-LINE ZOO

Věk dětí, ve kterém se začínají seznamovat s digitálními technologiemi se neustále snižuje, proto je důležité témata z oblasti kybernetické bezpečnosti s dětmi otevřít co nejdříve, aby byly připravené na případné nástrahy, se kterými se mohou v budoucnu na internetu setkat. Lektorka představí knihu ON-LINE ZOO spolu s metodikou určenou především pedagogům 1. – 3. tříd ZŠ.

Ing. Michala Radotínská (CZ.NIC, z.s.p.o.)
Michala Radotínská se již čtvrtým rokem věnuje školení mladších dětí na témata z oblasti kybernetické bezpečnosti. Pojmy jako závislost na digitálních technologiích, kyberšikana, kybergrooming či sexting jim vysvětluje prostřednictvím příběhů zvířátek z ON-LINE ZOO. Dále spolupracuje na tvorbě osvětových materiálů v rámci projektu Safer Internet Centrum ČR, v rámci něhož vede i mládežnický panel složený ze studentů středních škol.

11.00 - 11.15
Mediální a informační vzdělávání pro střední školy
První rok projektu "Naučit se učit" Městské knihovny v Praze

Počínaje školním rokem 2021/2022 nabízí Městská knihovna v Praze (MKP) ve spolupráci se svým zřizovatelem pražským středním školám zapojení do projektu Naučit se učit. Studující a vyučující v jeho rámci získávají možnost registrace v knihovně zdarma a k tomu příležitost vybírat z lekcí a aktivit zohledňujících jejich specifické potřeby. Lekce mediálního a informačního vzdělávání mají v této nabídce podstatné místo. Příspěvek představí hlavní formáty těchto vzdělávacích lekcí i zkušenosti z předávání lektorského know-how kolegům a kolegyním v MKP.

Mgr. Ondřej Hudeček, Ph.D. (Městská knihovna v Praze)
Ondřej Hudeček pracuje jako metodik Městské knihovny v Praze. Zaměřuje se především na témata mediálního vzdělávání a udržitelného rozvoje v knihovnách. Působí také jako koordinátor dobrovolníků. Absolvent antropologie a sociální ekologie. Držitel ceny MARK 2020.

11.15 - 11.30
Mediální a informační gramotnost ve vysokoškolském kurikulu:
Reflexe edukační praxe na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

Příspěvek se věnuje rozvoji mediální a informační gramotnosti v prostředí vysoké školy (oborového pracoviště KISK) z několika inspirativních perspektiv. Představí jednak aktuální online vzdělávací nabídku KISKu pro studenty napříč Masarykovou univerzitou, jednak kurzy v kurikulu KISKu reagující na potřebu mediálního vzdělávání budoucích informačních pracovníků. Součástí příspěvku bude také reflexe společného projektu KISKu a Ústřední knihovny Filozofické fakulty MU nazvaného Rozvoj kompetencí učících knihovníků.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (KISK FF MU)
Pavlína Mazáčová je odbornou asistentkou na Katedře informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, je členkou Ústřední knihovnické rady MK ČR.
Výzkumně i pedagogicky se věnuje gramotnostem a jejich transdisciplinárním přesahům, knihovnické pedagogice a knihovnictví v kulturním kontextu. Důležitá témata přenáší do praxe v dalším vzdělávání knihovníků a učitelů.

11.30 - 11.50
Senioři a fake news – oběti nebo partneři?

Prezentace představí praktické zkušenosti a metodiku z oblasti poskytování mediálně vzdělávacích služeb seniorům a seniorkám v různých koutech ČR. Zaměříme se především na dosavadní a plánovanou spolupráci s knihovnami a knihovníky a jejich roli jako možných průvodců mediálním chaosem.

Mgr. Jaroslav Valůch (Transitions)
Jaroslav Valůch je vedoucím projektů mediálního vzdělávání v organizaci Transitions se zaměřením na starší dospělé a seniory. Dlouhodobě se věnuje oblasti strategické komunikace, využívání moderních komunikačních prostředků pro komunikaci s krizí postiženým obyvatelstvem, posilování mediální gramotnosti a prevence násilí a konfliktů.

11.50 - 12.10
Význam vzdělávání – lekce z psychologických výzkumů v době pandemie

Koronavirová pandemie nás skrze zkušenosti se zavíráním škol nebo s tím, nakolik různí lidé dovedou vyhodnocovat informace, vrací znovu k promyšlení významu vzdělávání. V příspěvku se pokusím formulovat, co vyplývá ze psychologických výzkumů konspiračního myšlení v době pandemie. Podléhání konspiračním teoriím o vakcínách nebo původu pandemie sice nasedá na určitou „nedovzdělanost“ (nikoliv jednoduše hloupost). Samotný nedostatek vzdělání či kritického myšlení ale celý problém nevysvětluje. Z rozhovorů a dotazníkových zjištění vyplývá, že lidé skeptičtí, nedůvěřiví či přímo vyznávající konspirační teorie ve větší míře čelí dlouhodobým existenčním potížím a stresu (např. co se týče ekonomické, zdravotní nebo rodinné situace). V případě vzdělávacích institucí, jako jsou knihovny, je otázka, jak oslovovat i tyto skupiny.

Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. (PSÚ AV ČR)
Miroslav Filip pracuje na Psychologickém ústavu AV. Dlouhodobě se zabývá aplikací konstruktivistických teorií (teorie osobních konstruktů, teorie dialogického self) v různých oblastech, jako je vzdělávání, psychologie stárnutí nebo studium pandemické společnosti. Je členem George Kelly Society a spravuje facebookovou skupinu Brno Personal Contruct Psychology Group.