Průzkum pro další vývoj služby ZÍSKEJ

Sdružení knihoven ČR ve spolupráci s Radou CPK a s Národní technickou knihovnou jako řešitelem zastřešují projekt ZÍSKEJ.

Cílem projektu ZÍSKEJ je vytvořit a zajistit provoz národní platformy pro snadné poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Systém ZÍSKEJ, propojený s vyhledávačem Centrálního portálu knihoven (CPK) www.knihovny.cz, nabídne přímým uživatelům na internetu možnost objednat si knihu či dokument z jiné knihovny a sledovat stav objednávky.

Pro další vývoj služby ZÍSKEJ je důležité, dá se říct že dokonce žádoucí, aby se k ní vyjádřilo co nejvíce knihoven.

Proto je připraven průzkum formou dotazníkového šetření.

Žádáme vás o součinnost při realizaci průzkumu a vyzýváme k vyplnění dotazníku.

Pověřené knihovny žádáme o rozeslání dotazníku do obsluhovaných knihoven.

Cílem průzkumu je zmapovat v knihovnách ČR jednak situaci v poskytování meziknihovních služeb, a především pak jejich povědomí o službě Získej.

První část je věnována analýze současného stavu, abychom získali data o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu a za jakých podmínek se meziknihovní služby v knihovnách poskytují (či neposkytují). Druhá část je zaměřena na samotnou novou službu Získej.

Dotazníky jsou určeny pro ředitele a ředitelky. Za každou knihovnu se vyplní jen jednou.

Zde najdete celý dotazník, abyste si mohli otázky předem připravit, než jej začnete vyplňovat.

Dotazník k vyplnění najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/ziskej.

Termín vyplnění je 22. 12. 2021.

Děkujeme za vaši spolupráci na rozvoji služeb knihoven!

Případné dotazy směřujte na Martinu Wolnou, e-mail: martina.wolna@gmail.com.