Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Termín: 7. – 9. 9. 2021

Největší knihovnická konference v České republice je tu! Vracíme se do Olomouce a doufáme, že se tam všichni potkáme. Tématem letošní akce je nová Koncepce rozvoje knihoven (loni jsme se ohlíželi za koncepcí končící). Budeme se věnovat pilířům, na kterých stojí české knihovnictví:

  • Knihovny jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
  • Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce,
  • Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství.

O tyto pilíře se koncepce opírá a jsou také základem letošního programu konference. Přijeďte se poslechnout zajímavé příspěvky, ale také se konečně potkat, potřást si rukou, dát si společnou kávu. Knihovny současnosti jsou největší knihovnickou akcí, možná že letos tu bude i největší knihovnický mejdan.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Plné vložnéČlenové SDRUK a studenti
Denní registrace
1. den1060960
2. den12901170
3. den700640
Vícedenní registrace
1. – 2. den18201650
2. – 3. den15201380
1. – 3. den19201750

Registrovat se můžete do 31. srpna 2021 zde.

Organizační pokyny:

Organizátoři se budou řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními. Registrovaní účastníci budou o jejich podobě informováni e-mailem, který zadávají při registraci.

Storno:

Upozorňujeme, že přihláška je závazná. Na jejím základě vám bude po akci vystavena faktura. Pokud stornujete svou přihlášku do 10. 8. 2021, tak vám bude naúčtováno 50 % z celkové ceny. Později budeme účtovat plnou výši účastnického poplatku. Storno poplatek může být zrušen z důvodu závažné události na straně registrovaného (nemoc, karanténa apod.) Storno můžete provést oznámením na e-mail kks@sdruk.cz. Při jeho řešení budeme vstřícní.

Děkujeme za pochopení.

Program (bude průběžně doplňován)

7. září

  • Zahájení (13:00)
  • Medaile Z. V. Tobolky
  • Zahraniční hosté
  • Zahajovací raut (Přírodovědecká fakulta UPOL)

8. září 

Workshopy zahraničních hostů (dopoledne)

Knihovny a demokracie (8:30 – 16:40)

Tématem českých knihoven pro rok 2021 je udržitelný rozvoj. Zabývá se ovšem někdo problematikou udržitelnosti demokracie jako nezbytného předpokladu pro směřování k samotnému udržitelnému rozvoji společnosti? Demokracie sama o sobě se v knihovnách příliš nereflektuje, nebývá hlavním tématem. Je brána jako naprostá samozřejmost. Pokud se ale rozhlédneme kolem sebe, a nemusíme hledět příliš daleko, ukazuje se, že se jedná o velice křehkou záležitost.

V aktuální Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 se píše: “Knihovna patří k pilířům fungování demokratické společnosti a je symbolem svobodného myšlení. Je přirozenou součástí komunit. Síť knihoven představuje tisíce míst v celé ČR, která slouží přímému naplňování principů demokracie poskytováním rovného přístupu k informacím i prostoru pro diskuse a setkávání.”

Jsou naše knihovny vůbec schopné takový cíl naplňovat? A pokud ano, co by měly dělat v rámci svých činností? V diskusi v první části bloku se pokusíme najít možné odpovědi s vybranými hosty a v odpolední části představíme konkrétní aktivity v mozaice příběhů z několika knihoven. Demokratický blok zakončíme společnou debatě nad prvním pilířem koncepce knihoven.

Knihovny jako přirozená a bezpečná centra pro celoživotní vzdělávání (8:50 – 17:00)

Aktuální koncepce knihoven ČR popisuje knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující  instituce, které pomáhají každému, kdo chce rozvíjet své schopnosti či dovednosti a učit se. Knihovny jsou nepostradatelné instituce pro celoživotní učení a díky své rozsáhlé síti propojují nejrůznější aktéry na poli vzdělávání.  

Na otázku, zda tomu tak opravdu je, vám odpoví do dvou blocích pozvaní hosté, kteří představí úspěšné projekty a podělí se s vámi o příklady dobré praxe ze všech regionů ČR.

Knihovna jako kulturní instituce (9:10 – 17:20)

To, že jsou knihovny kulturní instituce, bereme jako samozřejmost. Co to ale ve skutečnosti znamená? Jakou úlohu plní knihovny v kulturním životě obce? Část odpovědí mohou přinést příspěvky, rozdělené do tří tématických okruhů: proměny role knihovny, kreativní průmysl a inovace, knihovna jako nakladatel.

9. září

Milníky a pilíře (9:00 – 13:00)