Knihovny současnosti 2021

Místo konání: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc
Termín: 7. – 9. 9. 2021

Největší knihovnická konference v České republice je tu! Vracíme se do Olomouce a doufáme, že se tam všichni potkáme. Tématem letošní akce je nová Koncepce rozvoje knihoven (loni jsme se ohlíželi za koncepcí končící). Budeme se věnovat pilířům, na kterých stojí české knihovnictví:

  • Knihovny jako pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
  • Knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce,
  • Knihovny jako správci kulturního a znalostního bohatství.

O tyto pilíře se koncepce opírá a jsou také základem letošního programu konference. Přijeďte se poslechnout zajímavé příspěvky, ale také se konečně potkat, potřást si rukou, dát si společnou kávu. Knihovny současnosti jsou největší knihovnickou akcí, možná že letos to bude i největší knihovnický mejdan.

Akce probíhá pod záštitou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra školství, mladeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D. a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka.

REGISTRAČNÍ POPLATKY

 Plné vložnéČlenové SDRUK a studenti
Denní registrace
1. den1060960
2. den12901170
3. den700640
Vícedenní registrace
1. – 2. den18201650
2. – 3. den15201380
1. – 3. den19201750

REGISTRACE UZAVŘENA.

Organizační pokyny:

Organizátoři se budou řídit aktuálními protiepidemickými opatřeními. Registrovaní účastníci budou o jejich podobě informováni e-mailem, který zadávají při registraci.

Storno:

Upozorňujeme, že přihláška je závazná. Na jejím základě vám bude po akci vystavena faktura. Pokud stornujete svou přihlášku do 10. 8. 2021, tak vám bude naúčtováno 50 % z celkové ceny. Později budeme účtovat plnou výši účastnického poplatku. Storno poplatek může být zrušen z důvodu závažné události na straně registrovaného (nemoc, karanténa apod.) Storno můžete provést oznámením na e-mail kks@sdruk.cz. Při jeho řešení budeme vstřícní.

Děkujeme za pochopení.

Ubytování:

Ubytování si zajišťují účastníci samostatně.

Program 

7. září

PŘÍSPĚVKY ZAHRANIČNÍCH HOSTŮ BUDOU SIMULTÁNNĚ TLUMOČENY. SLUCHÁTKA K DISPOZICI U REGISTRACE.

8. září 

Workshopy

Workshopy zahraničních hostů budou vedeny v angličtině se simultánním tlumočením do sluchadla.

Rolf Hapel: Model 4 prostorů v knihovně (9:00 – 10:30)
Na základě dánského strategického modelu rozvoje knihoven budou účastníci workshopu zkoumat a diskutovat o čtyřech fyzických prostorech v knihovně: „Prostor pro inspiraci, Prostor pro učení, Prostor pro setkávání a Prostor pro představení“ a o tom, jak lze tyto prostory rozvíjet ve vztahu k funkčnosti a významu pro různé cílové skupiny.

Tammy Westergard: Library Leadership Through Digital Tools (11:00 – 12:30)
Jak mohou knihovníci podporovat učitele, studenty a dospělé distančním vzděláváním a digitální gramotností, aby každý mohl získat dovednosti platné ve světě automatizace? Workshop povedou: Tammy Westergard, Patrick (Tod) Colegrove a Sara Jones, hostem bude Karsten Heise formou videozáznamu.

Jarmila Polomská a Pavlína Lišovská, Nová škola, o. p. s.: Učíme se příběhem (13:30 – 15:30)

V ukázkové lekci ze vzdělávacího programu Učíme se příběhem, určené pro 6. – 7. ročník ZŠ, se seznámíte s jednou z naratologických kategorií, s kategorií čas. Naučíte se rozlišovat čas příběhu a čas vyprávění a při práci s úryvky ze současné literatury pro mládež budete v roli poučených čtenářů objevovat, jakými způsoby lze s časem v narativním textu pracovat.

Marie Zabystrzanová, Knihovna Třinec: Jak využít roboty v (ne)tradiční knihovnické lekci (16:00 – 17:30)

Během workshopu si v rolích dětí sami vyzkoušíte práci s Beebotem, Spherem, LegemWeDo 2.0 nebo housenkou Code-a-Pillar. V tomto knihovnickém programu nebudete jen pozorovateli, ale stanete se součástí příběhu. Pro předškolní děti je nejtypičtějším prvkem hra, a to hlavně hra na něco. A tak si zahrajete na hlavního hrdinu, houseňáka Pepíka a pomocí housenky Code-a-pillar se pokusíte projít terénem plným nástrah a vyhnout se nebezpečí.

Knihovny v demokracii (8:30 – 16:40)

Tématem českých knihoven pro rok 2021 je udržitelný rozvoj. Zabývá se ovšem někdo problematikou udržitelnosti demokracie jako nezbytného předpokladu pro směřování k samotnému udržitelnému rozvoji společnosti? Demokracie sama o sobě se v knihovnách příliš nereflektuje, nebývá hlavním tématem. Je brána jako naprostá samozřejmost. Pokud se ale rozhlédneme kolem sebe, a nemusíme hledět příliš daleko, ukazuje se, že se jedná o velice křehkou záležitost.

V aktuální Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 se píše: “Knihovna patří k pilířům fungování demokratické společnosti a je symbolem svobodného myšlení. Je přirozenou součástí komunit. Síť knihoven představuje tisíce míst v celé ČR, která slouží přímému naplňování principů demokracie poskytováním rovného přístupu k informacím i prostoru pro diskuse a setkávání.”

Jsou naše knihovny vůbec schopné takový cíl naplňovat? A pokud ano, co by měly dělat v rámci svých činností? V diskusi v první části bloku se pokusíme najít možné odpovědi s vybranými hosty a v odpolední části představíme konkrétní aktivity v mozaice příběhů z několika knihoven. Demokratický blok zakončíme společnou debatou nad prvním pilířem koncepce knihoven.

Podrobný program sekce

Knihovny a vzdělávání (8:50 – 17:00)

Aktuální koncepce knihoven ČR popisuje knihovny jako vzdělávací a vzdělanost podporující  instituce, které pomáhají každému, kdo chce rozvíjet své schopnosti či dovednosti a učit se. Knihovny jsou nepostradatelné instituce pro celoživotní učení a díky své rozsáhlé síti propojují nejrůznější aktéry na poli vzdělávání.  

Na otázku, zda tomu tak opravdu je, vám odpoví do dvou blocích pozvaní hosté, kteří představí úspěšné projekty a podělí se s vámi o příklady dobré praxe ze všech regionů ČR.

Podrobný program sekce

Knihovna jako kulturní instituce (9:10 – 17:20)

To, že jsou knihovny kulturní instituce, bereme jako samozřejmost. Co to ale ve skutečnosti znamená? Jakou úlohu plní knihovny v kulturním životě obce? Část odpovědí mohou přinést příspěvky, rozdělené do tří tematických okruhů: proměny role knihovny, kreativní průmysl a inovace, knihovna jako nakladatel.

Podrobný program sekce

Playground

Prostor vyzkoušet si moderní technologie a jejich využití ve vzdělávání. Virtuální realita, robůtci, hračičky…

9. září

Milníky a pilíře (8:30 – 12:00)

Závěrečný den akce se věnuje stěžejním tématům a problematice českého knihovnictví. Budeme se věnovat národním projektům, ale také se pokusíme od knihoven udělat odstup a nahlížet je neknihovníma očima, jako na instituce, kterou jsou vnímány jako součást moderní společnosti, kulturní infrastruktury, občanské vybavenosti měst a obcí. Ale budou jimi i nadále?

Podrobný program sekce

Doprovodný program konference (Raut, Playground, InfoRun)

Hlavní partner
Partneři sekce Knihovny a demokracie
Partneři sekce Knihovny a vzdělávání
Partneři sekce Knihovny a kultura
Partneři
Mediální partneři
Záštita
Poděkování